nobrabant De gemeenten Oss, ’s-Hertogenbosch, Land van Cuijk en Meierijstad willen gezamenlijk de modal shift bevorderen en schakelen om dit te realiseren MCA Brabant in. Deze vier gemeenten in Noordoost Brabant beogen daarmee de infrastructuur waarin de laatste jaren is geïnvesteerd beter te benutten, het vrachtvervoer over de A2 te beperken en bovendien worden de doelstellingen van duurzaamheid in de betreffende gemeentes hiermee nagestreefd

Het streven om het gebruik van de A2 voor het vrachtvervoer te beperken is opgenomen in BO MIRT (Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport).


De regio Noordoost Brabant beschikt over een uitstekende infrastructuur zowel qua vaarwegen als terminals. In opdracht van de vier gemeenten zal MCA Brabant kansrijke goederenstromen gaan identificeren, die van weg naar water of rail verlegd kunnen worden. Tevens zal MCA Brabant met relevante partijen in overleg treden over wat er nodig is in het kader van de beoogde doelstellingen.
Evenals elders in het land is er een grote noodzaak tot samenwerking, onder andere door de toenemende schaalvergroting in de zeevaart en in de zeehavens Rotterdam en Antwerpen. Als gevolg daarvan zal er met grotere binnenschepen gevaren moeten worden, die meerdere inland terminals aandoen. Dit vergt samenwerking tussen terminals om deze schepen optimaal te beladen, maar ook samenwerking op ICT-gebied. Middels een dergelijke samenwerking kan de regio zich ook profileren. MCA Brabant wil dit samen met de partners vastleggen in een plan van aanpak.

 

Over MCA Brabant

MCA Brabant is het Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum Brabant, een kennis- en netwerkorganisatie voor Brabant. MCA Brabant brengt bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen bij elkaar en adviseert over multimodaal transport. Tevens signaleert MCA Brabant trends en ontwikkelingen op het gebied van multimodaal goederenvervoer, initieert en begeleidt multimodale initiatieven van marktpartijen, en vergaart, ontwikkelt en verspreidt kennis en informatie.