betuwerijn

De binnenvaart is een goed alternatief voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, dat niet over de Betuwlijn kan omdat er in Duitsland gewerkt wordt aan het derde spoor. Het ministerie is bereid – na aandringen van de sector – om projectorganisatie Maatwerk van het Bureau Voorlichting Binnenvaart te ondersteunen in een verkenning naar verschuiving van vervoer over de Betuwelijn naar het water de komende jaren, dat uiteindelijk moet leiden tot het één-op-één overleg met verladers.

Koninklijke BLN-Schuttevaer trok aan de bel omdat de binnenvaart over het hoofd wordt gezien voor het vervoer van gevaarlijke stoffen dat niet over de Betuwelijn kan. Er wordt in de berichtgeving alleen melding gemaakt van het alternatief over het spoor door drukbevolkte gebieden. Er wordt een alternatief voor de Betuwelijn gezocht omdat de capaciteit van de lijn beperkt wordt tijdens de werkzaamheden aan een derde spoor om de Betuwelijn beter te laten aansluiten op het Duitse spoornetwerk.
Brancheorganisatie BLN heeft de staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu aangeschreven en Kamervragen laten stellen. BLN: “Er heeft namelijk in 2014 een gesprek plaatsgevonden met het ministerie over een rapport uitgevoerd door TNO. Daarin werd gesteld dat de binnenvaart voor circa 50% van de lading dat via de Betuwelijn vervoerd wordt een goed alternatief is tijdens de werkzaamheden aan het derde spoor. Toen is afgesproken dat de markt haar werk zou doen, oftewel dat de verschuiving (al dan niet tijdelijk) natuurlijk zou plaatsvinden. Echter men blijft halsstarrig zoeken naar mogelijkheden binnen het bestaande spoornetwerk. Zelfs als dat betekent dat daardoor veiligheidsnormen worden overschreden en treinen met gevaarlijke stoffen door dichtbevolkte gebieden gaan. Dat was het moment om als binnenvaart te zeggen, nu moet er iets gebeuren. Er is geconstateerd dat de binnenvaart voor een groot deel als alternatief kan dienen. En dan gaat het niet alleen om de gevaarlijke stoffen. Ook als andere ladingen kunnen worden verschoven, komt er meer ruimte op de Betuwelijn, waardoor er meer treinen met gevaarlijke stoffen overeen kunnen.” Het MCA onderschrijft en steunt het initiatief van Koninklijke BLN-Schuttevaer en Maatwerk.

Over MCA Brabant

MCA Brabant is het Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum Brabant, een kennis- en netwerkorganisatie voor Brabant. MCA Brabant brengt bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen bij elkaar en adviseert over multimodaal transport. Tevens signaleert MCA Brabant trends en ontwikkelingen op het gebied van multimodaal goederenvervoer, initieert en begeleidt multimodale initiatieven van marktpartijen, en vergaart, ontwikkelt en verspreidt kennis en informatie.